Táto stránka používa súbory cookies ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Stanovy Občianske združenie Jazernica

Základné ustanovenie:

Občianske združenie Jazernica (ďalej len „združenie) so sídlom v Jazernici bolo založené rozhodnutím jeho zakladajúcich členov schválením týchto stanov v zmysle ustanovení Z. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Názov združenia je „Občianske združenie Jazernica“.

Sídlo združenia je Jazernica č. 3, 038 44, okres Turčianske Teplice.

Základným poslaním združenia je vytvárať podmienky pre rozvoj a prosperitu obce Jazernica a jej obyvateľov a to najmä v oblasti sociálnej, ekonomickej, kultúrnej, ekologickej, duchovnej a náboženskej a športovej.
Na tento účel združenie:

 • zabezpečuje svoju činnosť organizačne, metodicky a podľa možností i materiálne, technicky a finančne,
 • zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahu k samosprávnym, štátnym a iným organizáciám,
 • nadobúda a hospodári s vlastným hnuteľným a nehnuteľným majetkom v súlade so zákonom a v súlade so svojím poslaním.

Členom združenia môže byť každý občan Slovenskej republiky aj občan inej krajiny, bez rozdielu politického a spoločenského postavenia pokiaľ v plnej
miere súhlasí so stanovami združenia, s jeho cieľmi a zásadami.

Na členstvo v združení nie je právny nárok.

O prijatí za člena združenia rozhoduje správna rada, a to za podmienok určených v týchto Stanovách.

Členstvo vzniká rozhodnutím správnej rady združenia. V prípade riadneho členstva aj zaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok.

Čestné členstvo môže udeliť správna rada združenia jednotlivcom za osobitné zásluhy v rozvoji združenia a podporu pri podujatiach organizovaných združením.

Členstvo vzniká na základe prihlášky, po schválení správnou radou združenia.

Členstvo zaniká vylúčením člena členskou schôdzou, ak si neplní základné povinnosti člena združenia, resp. konal proti záujmom združenia.

Člen združenia má právo:

 1. slobodne vystúpiť zo združenia,
 2. podieľať sa podľa svojich schopností na činnosti združenia,
 3. zúčastňovať sa na členských schôdzach,
 4. slobodne prejavovať a obhajovať svoje názory na činnosť združenia,
 5. využívať spoločný majetok združenia,
 6. vyžadovať správy o činnosti a hospodárení združenia,
 7. hlasovať, voliť a byť volený do orgánov združenia,
 8. byť volený ako zástupca v iných združeniach.

Čestný člen nemá právo voliť a nemôže byť volený do výkonných orgánov združenia.

Každý člen združenia je povinný:

 1. dodržiavať stanovy združenia,
 2. včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky a členské poplatky,
 3. rešpektovať a plniť spoločne prerokované a prijaté rozhodnutia,
 4. dbať na zachovávanie morálnych a etických princípov pri činnosti združenia,
 5. dbať na zachovávanie a upevňovanie priateľskej atmosféry v kolektíve združenia,
 6. dbať na účelné a úsporné využívanie majetku združenia a nepripustiť jeho zneužívanie.
 1. Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza združenia.
  Členská schôdza združenia:
  • volí a odvoláva správnu radu a ustanovuje jej predsedu na funkčné obdobie troch rokov,
  • volí a odvoláva členov revíznej komisie a ustanovuje jej predsedu na funkčné obdobie troch rokov,
  • schvaľuje rozpočet združenia,
  • schvaľuje zmenu stanov,
  • schvaľuje správu o činnosti a hospodárení združenia,
  • schvaľuje správu revíznej komisie,
  • schvaľuje výšku členských príspevkov na kalendárny rok,
  • schvaľuje výšku poplatkov za využívanie majetku združenia,
  • rozhoduje o vylúčení člena združenia,
  • rozhoduje o zániku združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením sa s iným združením.
  Členská schôdza sa schádza:
  a1) raz za rok alebo
  a2) mimoriadne:
  a2.1) podľa rozhodnutia výboru združenia alebo
  a2.2) na žiadosť revízora a členov kontroly združenia alebo
  a2.3) ak o to požiadajú aspoň 3 (traja) členovia združenia.
  Členská schôdza je zvolávaná správnou radou združenia najmenej 30dní vopred a je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastní nadpolovičná väčšina združenia.
  Z rokovania členskej schôdze sa vyhotovuje písomná zápisnica a prezenčná listina.

 2. Výkonným orgánom združenia je správna rada združenia. Funkčné obdobie je trojročné a má minimálne 3 (troch) členov.
  Správna rada združenia sa schádza minimálne raz mesačne a na svojom prvom zasadnutí si spomedzi svojich členov zvolí tajomníka a hospodára
  združenia.
  Správna rada združenia:
  • organizuje a riadi činnosť združenia,
  • zvoláva a pripravuje členské schôdze združenia,
  • predkladá členskej schôdzi správu o činnosti združenia a správu o hospodárení,
  • predkladá členskej schôdzi návrh rozpočtu na ďalšie obdobie,
  • schvaľuje prijatie nových členov a vedie ich evidenciu,
  • hospodári so zverenými prostriedkami v súlade s platnými zákonmi,
  • podľa potreby pozýva na svoje rokovanie hostí.
 3. Kontrolným orgánom združenia je revízna komisia v počte 3 (traja) členovia. Funkčné obdobie je trojročné. Revízna komisia združenia:
  • kontroluje a dohliada na činnosť správnej rady združenia,
  • nahliada a kontroluje finančné a iné dokumenty združenia,
  • prerokováva výsledky kontrol so správnou radou,
  • kontroluje ročnú účtovnú uzávierku,
  • podáva správu na riadnej členskej schôdzi.
 4. Štatutárnym orgánom združenia, ktorý je oprávnený združenie zastupovať v jeho mene je predseda združenia a hospodár združenia.

Hospodárenie združenia sa vykonáva v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a na základe schváleného rozpočtu združenia. Združenie vedie
účtovníctvo podľa zákona. Príjmy plynúce z činnosti združenia sú vynaložené len na podporu činnosti združenia a podujatí s účasťou členov.
Zdroje príjmov a majetku združenia tvoria:

 1. členské príspevky,
 2. dary, príspevky, subvencie od právnických a fyzických osôb,
 3. dotácie a granty,
 4. príjmy z doplnkovej podnikateľskej činnosti za predpokladu získania patričných oprávnení,
 5. ostatné príjmy.

Združenie zaniká:

 1. dobrovoľným rozpustením alebo
 2. zlúčením s iným združením alebo
 3. právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

O zániku združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán združenia, ktorý menuje likvidátora združenia.

Likvidátor v prvom rade vyrovná všetky pohľadávky a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu
združenia.
Zánik združenia nahlási likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Ustanovenia neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami SR.


Prerokované a schválené na zhromaždení zakladajúcich členov dňa 15.4.2006.

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

V Jazernici, dňa 15.4.2006

 

Dodatok č. 1

https://www.jazernica.sk/_files/Dodatok_1.pdf