Táto stránka používa súbory cookies ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Náučno-turistický chodník ku Jazierku

(I. etapa v roku 2008)

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Šanca pre váš región 2008 nadačného fondu Konto Orange.

Zámer a ciele projektu

Hlavným zámerom projektu bolo sprístupnenie chráneného Jazierka pri Jazernici všetkým záujemcom – turistom i domácim obyvateľom ako prírodnú atrakciu a oddychovú zónu.
Ciele:

  1. obnova premostenia cez potok Teplica-Žarnovice k jazierku
  2. vybudovanie chodníka s oddychovými lavičkami na sedenie pri jazierku

Na uskutočnenie projektu boli realizované aktivity:

  • príprava projektu
  • vyhotovenie a namontovanie mosta cez potok Teplica-Žarnovica, ktoré vykonal partner projektu – Obecný úrad Jazernica
  • bola vyčistená časť územia okolia jazierka a potoka, pripravený terén na chodník
  • vybudovaný kamenný a drevený chodník od mostíka ku jazierku
  • popri chodníku položené oddychové lavičky na sedenie
  • na záver bolo vyčistené okolie a zlikvidovaný odpad.

Zaujímavé momenty:

Samotná realizácia vzbudila záujem časti obyvateľov obce Jazernica, ktorí sa priebežne prichádzali pozerať na priebeh budovania chodníka. Informácia o projekte sa rozšírila aj medzi ľuďmi žijúcimi v Martine a v okresom meste Turčianske Teplice a títo sa zaujímali o projekt i o samotné jazierko.
Jazierko bolo prihlásené do súťaže o sedem divov Turca v apríli 2008.

Chránené jazierko, ktoré sa nachádza na obľúbenej vychádzkovej a cyklistickej trase, si návštevníci nemohli doteraz pozrieť pre chýbajúci most a neprístupný terén. Pre obec a jej obyvateľov je jazierko atrakciou s potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu. Okrem toho chodník prispeje k zvýšeniu ekologického povedomia aj prírodovedeckých znalostí miestnych obyvateľov i návštevníkov. Dôležitým faktom je i udržanie optimálneho stavu prostredia, nakoľko hrozilo vytvorenie ilegálnej skládky odpadu alebo výrub drevín na území v blízkosti jazierka.

Realizáciu projektu zabezpečilo personálne Občianske združenie Jazernica a obyvatelia obce Jazernica v spolupráci s Obecným úradom v Jazernici ako partnerom projektu. Spolu 24 členov združenia s rodinami a približne 10 ostatných obyvateľov obce Jazernica.

Pokračovanie projektu

Občianske združenie Jazernica plánuje v budúcnosti rozšíriť drevenú časť chodníka okolo celého jazierka, postaviť premostenie odtokového potôčika a tým spojenie s už vybudovanou časťou chodníka (vytvorí sa uzavretý okruh chodníka). Ďalej vybudovať drevené mólo nad jazierkom, vyhotoviť ďalšie oddychové lavičky na sedenie, vybudovať posed pri chodníku, postaviť informačné tabule a zabezpečiť udržiavanie prostredia (kosenie, čistenie a podľa potreby).

Záver:

Občianske združenia Jazernica ako realizátor projektu „Náučno-turistický chodník ku Jazierku pri Jazernici“ pripravil tento projekt už v roku 2007. Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu združenia, ktoré fungovalo z členských príspevkov, nebolo možné projekt realizovať. Združenie hľadalo rôzne zdroje financovania. Najúspešnejšie bolo v prípade zapojenia sa do programu nadácie Konta Orange, Šanca pre váš región, v rámci ktorého získalo 51 000,- Sk z požadovaných takmer 100 000,- Sk (= 51% úspešnosť). Okrem toho bolo združenie úspešné aj v získaní darov z 2% z daní v roku 2008. Vďaka tomu mohlo združenie vo väčšej miere financovať projekt z vlastných zdrojov. Na záver realizácie projektu otvorili dňa 30.10.2008 členovia združenia a realizátori chodník slávnostným prípitkom za účasti hostí – zástupu Žilinského samosprávneho kraja a zástupcov Regionálnej rozvojovej agentúry Turiec.

 

Chodník ku JazierkuChodník ku Jazierku